TITULAR DE LA WEB I DADES DE CONTACTE

En compliment de l'establert en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, BOE Núm. 166, l'informem que aquesta pàgina web és propietat de PSICO-3 MOLLET S.C.P., amb domicili en la C/ de Francesc Cambó, 19 - 1r de Mollet del Vallès 08100 Barcelona Espanya i amb N.I.F J59430447.
Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu a través del correu psico3cambo@gmail.com o del telèfon 935704518.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

PSICO-3 MOLLET S.C.P. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de PSICO-3 MOLLET S.C.P.


POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

Dades sol·licitades
Per accedir a alguns dels espais de la web serà necessari facilitar determinats dades personals que seran tractats de forma automatitzada. El responsable del fitxer (PSICO-3 MOLLET S.C.P.) es compromet a complir l'obligació de secret respecte als continguts en el fitxer.

Dret d'accés
El titular de les dades de caràcter personal tindrà dret a accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte a les dades que existeixin emmagatzemats en la base de dades de PSICO-3 MOLLET S.C.P. Aquests drets podran ser exercitats a través de les dades de contacte de l'apartat "TITULAR DE LA WEB I DADES DE CONTACTE" d'aquest document, adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades.

Objectius de la recollida de dades.
En cap cas està obligat a facilitar-nos les seves dades personals.
Les dades sol·licitades a través dels formularis d'aquesta pàgina web són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per complir amb la finalitat per la qual es recullen, no obstant això, aquests són imprescindibles per proporcionar-li els serveis oferts, per la qual cosa les dades dels formularis ressenyats amb un asterisc (*) són d'obligada resposta.
L'objectiu de la recollida de les seves dades és poder contestar a les seves sol·licituds d'informació o dubtes (Fitxer de Clients o Comercial), facturar el servei o serveis que ens contracti (Fitxer Clients) i remetre-li informacions tècniques i comercials dels nostres serveis.
En el cas que no desitgin rebre l'esmentada informació bastarà amb notificar-ho, a qualsevol moment, via email a psico3cambo@gmail.com.

Veracitat de les dades
L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actuals. En el cas que l'usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s'entendrà que té consentiment exprés d'aquesta persona per a això, i que aquesta ens atorga autorització per realitzar el tractament descrit. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici,
directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l'emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Mesures de seguretat
PSICO-3 S.C.P. i els seus cessionaris han pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L'usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat en Internet no són absolutament inviolables.

Drets de propietat intel·lectual i industrial
El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, somio propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal d'https://www.psico3.net
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest. Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic psico3cambo@gmail.com


POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, xats, generadores de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho notifico de forma immediata a l'administrador del lloc web.


POLÍTICA DE LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPD) i Real Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, compleix
també amb el Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del consell de 27
d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), l'informem que
l'enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al
tractament d'aquestes, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

A més, li informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el
Registre General de Dades Personals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
L'Usuari podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició,
mitjançant sol·licitud escrita al correu psico3cambo@gmail.com

Així mateix, per a salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, s'aplicaran les
mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides ja en el citat Real Decret
1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin
dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal recaptades en aquest lloc web són facilitades amb el
consentiment exprés de l'afectat per les finalitats legítimes del responsable del Fitxer i
que així s'indicarà en els formularis de captació de dades i el seu tractament és
confidencial.

Les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de
manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap
tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, o quan l'usuari ho
autoritza expressament. En cap cas es recaptarà informació innecessària de l'usuari.

El titular d'aquest lloc web, no es fa responsable de la política de privacitat respecte a
les dades personals que pugui facilitar a tercers a través dels enllaços disponibles.


MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS

El titular d'aquest lloc web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en
qualsevol moment i sense prèvia modificació, les condicions d'ús del present web.
L'Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents
en el moment en què accedeixi al web, pel que haurà de llegir periòdicament aquestes
condicions d'ús.


VALIDESA

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada per PSICO-3 MOLLET S.C.P. a dia 20 de maig de 2018, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre aquest tema a cada moment.
Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l´ús de la web. Considerem que si continua navegant, accepta el seu ús.